Bhuj (Mukhya)
Bhuj (Mukhya)
Title

Bhuj (Mukhya)

Addresss
શ્રી સ્વા.મંદિર, જી.કચ્છ-૩૭૦૦૦૧
Contact
7567608000 / 7567607000
Desh
Bhuj
Type
Hari Mandir