Savarkundla
Savarkundla
Title

Savarkundla

Addresss
શ્રી સ્વા.મંદિર, સંઘેડિયા રોડ, સાવરકુંડલા, જી.અમરેલી-૩૬૪૫૧૫.
Contact
8866242039
Desh
Gadhpur
Type
Hari Mandir