મિષ્ટાનફરાળીફરસાણસૂકું ફરસાણરોટલી-રોટલાવિવિધ શાકફાસ્ટ ફૂડચટણીસંભારોઅથાણાંરાબભાતદાળસૂપપાપડબેકરીજામફ્રૂટજ્યૂસશેકપ્રવાહીઆઇસક્રીમસૂકોમેવોકોરડસોડામુખવાસ

1130 results found in 19ms

 • ઘૂઘરા

  Farsan 120 mins

  ઘૂઘરા

 • ફ્રૂટ ખીચડી

  bhat 45 mins

  ફ્રૂટ ખીચડી

 • ખારેક

  Mukhvas 1 Day

  ખારેક

 • ભાજીકોન

  Farsan 50 mins

  ભાજીકોન

 • મગજતરી

  Mukhvas

  મગજતરી

 • તીખા ગાંઠિયા

  Farsan 1 Hrs

  તીખા ગાંઠિયા

 • બટરસ્કોચ આઇસક્રીમ

  ice cream 60 mins

  બટરસ્કોચ આઇસક્રીમ

 • સોનપાપડી

  Mistan 90 mins

  સોનપાપડી

 • મસાલાવાળી બદામ

  Mukhvas 10 mins

  મસાલાવાળી બદામ

 • ઇજમેટ ફૂલ

  Mukhvas

  ઇજમેટ ફૂલ

 • ઘેબર

  Mistan 20 mins

  ઘેબર

 • લીલી વરિયાળી

  Mukhvas

  લીલી વરિયાળી

 • કેરીનો બાફલો

  pravahi 30 mins

  કેરીનો બાફલો

 • બનાના શેક

  shake 30 mins

  બનાના શેક

 • રસમ

  Dal 30 mins

  રસમ

 • ક્વિનવાની ખીચડી

  bhat 40 mins

  ક્વિનવાની ખીચડી

 • મકાઈ ભેળ

  Farsan 20 mins

  મકાઈ ભેળ

 • મોદક

  Mistan 45 mins

  મોદક