Chhapaiya (Uttar Pradesh)
Chhapaiya (Uttar Pradesh)
Title

Chhapaiya (Uttar Pradesh)

Addresss
શ્રી સ્વા.મંદિર, પો.સ્વામિનારાયણ-છપૈયા, તા.મનકાપૂર,જી.ગોંડા-૨૭૧૩૦૫ (યુ.પી.)
Contact
7007551521
Desh
Ahmedabad
Type
Hari Mandir